Instructors
Instructor

Instructors

東京都出身。高校入学時にダンス部に入りダンスを始め、高校2学年時には本格的にダンススクールに通い始める。201...